вторник, 8 март 2011 г.

Начисляване на ДДС за продажба на автомобил купен от физ. лице

НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛ
Български законник за 2010 бр. 1, Януари 2011 г.
    Отговаря Ивайло КОНДАРЕВ – данъчен консултант

   

    Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, придобива лек автомобил през 2004 г. от физическо лице. За посочения автомобил не е бил начислен ДДС и не е ползван данъчен кредит. През 2010 г. фирмата продава същия автомобил. Трябва ли да се начисли данък и ако не трябва – на основание кой член от ЗДДС?

    Отговор: Въпросната продажба се извършва от данъчно задължено лице (с регистрация за целите на ДДС) в рамките на независимата му икономическа дейност и доставката е с място на изпълнение на територията на България. Поради което същата ще подлежи на облагане с ДДС, освен ако не е сред изрично посочените като освободени в глава четвърта от ЗДДС (чл. 38 - 50).

    От казаното следва, че в случая за продажбата на автомобила не следва да се начислява ДДС, ако за нея е приложима нормата на чл. 50, т. 2 от ЗДДС. В практиката обаче е прието, че за да е налице хипотезата на чл. 50, т. 2, трябва да се осъществява доставката на стока, за която при придобиването й е начислен ДДС по реда на чл. 86 от закона; но за този данък доставчикът не е ползвал право на данъчен кредит по причина на някое от ограниченията, съдържащи се в чл. 70 от ЗДДС. В този смисъл са налице редица писма и указания на НАП, като Разяснение № 20-12-29 от 11.03.2009 г. относно прилагането на ЗДДС, Разяснение № 5-53-00-506 от 8.10.2009 г. относно данъчното третиране на присъдени и възстановени разноски, Разяснение № 2-1760-1 от 16.07.2008 г. относно определяне на данъчна основа при доставки на територията на страната.

    Така излиза, че в случая нормата на чл. 50, т. 2 е неприложима, тъй като при покупката на лекия автомобил от физическото лице последното не е издало данъчен документ с начислен в него на отделен ред ДДС. Продажбата на автомобила ще е облагаема по общия ред на закона, като за нея регистрираната по ЗДДС фирма трябва да начисли данък. Данъчната основа на доставката ще е равна на договорената между страните цена за продажбата, без ДДС, увеличена с дължимите данъци и такси по прехвърлянето на МПС. А в случай че продавач и купувач са свързани лица, данъчната основа ще е пазарната цена на автомобила.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.